• Registration

  ENGLISH

  МАКЕДОНСКИ

  KOSOVO

  WELCOME

  SHARE International Architecture and Engineering Forum Skopje, 5th of September 2017

  We invite you to register for participation* at the SHARE International Architecture and Engineering Forum Skopje, 5th of September 2017

  Included services:

  1. Full access to the Official Plenary Sessions of SHARE Skopje
  2. Full access special sessions and workshops/debates within SHARE;
  3. Access to the networking session;
  4. 2xCoffee break access;
  5. Certificate of participation;
  6. The event portfolio (it contains all the materials of the conference and the event brochure);
  7. The participant’s badge.
  8. Simultaneous audio translation of the presentations, from English to Macedonian

  Members of Association of Architects in Macedonia (AAM)

  Free Registration

  REGISTER HERE

  ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ

  Меѓународен форум за архитектура и инженерство SHARE во Скопје, 5 септември 2017 г.

  Ве покануваме да се регистрирате за учество* на Меѓународен форум за архитектура и инженерство SHARE во Скопје, 5 септември 2017 г.

  Вклучени услуги:

  1. Целосен пристап на официјалните пленарни сесии на SHARE Skopje;
  2. Целосен пристап на специјалните сесии и работилници/дебати во рамките на SHARE;
  3. Пристап на мрежната сесија;
  4. Пристап на 2x кафе паузи;
  5. Сертификат за учество;
  6. Портфолио на настанот (ги содржи сите материјали на собирот, како и брошурата на настанот);
  7. Беџ за учесникот;
  8. Симултан аудиопревод на презентациите од англиски на македонски.

  Членови на Асоцијацијата на архитекти на Македонија (AAM)

  Бесплатна регистрација

  РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ ОВДЕ

  MIRËSEVINI

  SHARE Arkitektura Ndërkombëtare dhe Forumi Inxhinierik Shkup, 5 shtator 2017

  Ne ju ftojmë të regjistroheni për pjesëmarrje * në SHARE Arkitektura Ndërkombëtare dhe Forumi Inxhinierik Shkup, 5 shtator 2017.

  Shërbimet e përfshira:
  1. Qasje e plotë në Sesionet Zyrtare Plenare të SHARE Shkupit
  2. Të kenë qasje të plotë në seanca të veçanta dhe punëtori / debate brenda SHARE;
  3. Qasja në sesionin e rrjetëzimit;
  4. 2 Pushime për kafe
  5. Certifikata e pjesëmarrjes;
  6. Portofoli i ngjarjeve (përmban të gjitha materialet e konferencës dhe broshurën e ngjarjes);
  7. Simboli i pjesëmarrësit.
  8. Përkthimi audio simultan i prezantimeve, nga anglishtja në shqip.

  Anëtarët e Shoqatës së Arkitektëve të Kosovës (AAK)

  Regjistrimi falas

  REGJISTROHUNI KËTU